Share code javascript đổi tên kí tự đặc biệt trong vòng 5 giây

Dạo này thấy anh em dùng website nào đó để đổi tên Facebook, thú thật với anh em là mẹo này mình tìm ra lâu rồi, cũng khá dễ, anh em nào mà sử dụng các website để đổi thì nên stop ngay đi nhé =)) nó nuốt token đấy. Token để làm gì anh em cũng biết rồi.


Bước 1: Copy code bên dưới

Bước 2: Truy cập https://accountscenter.facebook.com/?entry_point=app_settings, ấn vào trang cá nhân -> vào phần tên cho hiện ô rename

Bước 3: Ấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + J, dán code bên dưới vào và sửa Họ và tên lại

Bước 4: Ấn enter là xong


CODE ĐỔI TÊN KHI HẾT Ô RENAME, CHƯA ĐỦ 60 NGÀY
{


const fullname = encodeURIComponent('Võ Hữu Nhân 🧝');





CODE RENAME CÒN Ô RENAME
{
    const firstname = 'Võ';
const middle_name = 'Hữu';
const lastname = 'Nhân ⭐';
const full_name = firstname+' '+middle_name+' '+lastname;
const uid = require(["CurrentUserInitialData"]).ACCOUNT_ID;
const spinr = require(["SiteData"]).__spin_r;
const spinB = require(["SiteData"]).__spin_b;
const spinT = require(["SiteData"]).__spin_t;
var fb_dtsg = require(["DTSGInitialData"]).token;
const jazoest = require(["SprinkleConfig"]).jazoest;
var lsd = require(["LSD"]).token;
const hsi = require(["SiteData"]).hsi;
const dyn = get_dyn();

function get_dyn() {
    function toCompressedString() {
        $BitMap1 = [];
        for (i in t) {
            $BitMap1[t[i]] = 1;
        }
        if ($BitMap1["length"] === 0) {
            return "";
        }
        var l = [];
        var m = 1;
        var n = $BitMap1[0] || 0;
        var o = n.toString(2);
        var p = 1;
        for (; p < $BitMap1["length"]; p++) {
            var q = $BitMap1[p] || 0;
            if (q === n) {
                m++;
            } else {
                l["push"](j(m));
                n = q;
                m = 1;
            }
        }
        if (m) {
            l["push"](j(m));
        }
        return k(o + l["join"](""));
    }

    function j(l) {
        var m = l.toString(2);
        var n = "0" ["repeat"](m["length"] - 1);
        return n + m;
    }

    function k(l) {
        var m = (l + "00000")["match"](/[01]{6}/g);
        var n = "";
        var o = 0;
        for (; o < m["length"]; o++) {
            n += h[parseInt(m[o], 2)];
        }
        return n;
    }
    var bd = document["body"]["innerHTML"]["match"](/\},([0-9])+\]/gi);
    var hd = document["head"]["innerHTML"]["match"](/\},([0-9])+\]/gi);
    var is = bd["concat"](hd);
    var t = [];
    for (x in is) {
        if (is[x] != null) {
            var p = is[x]["replace"]("},", "")["replace"]("]", "");
            if (parseInt(p) >= 7) {
                t["push"](parseInt(p));
            }
        }
    }
    var h = "0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-_";
    return toCompressedString();
}

const url = 'https://accountscenter.facebook.com/api/graphql/';// Tạo biến chứa dữ liệu
const encodedFullName = encodeURIComponent(full_name); // Ví dụ: 'C%E1%BA%A3nh%20T%C3%BA'
const encodedFirstName = encodeURIComponent(firstname); // Ví dụ: 'T%C3%BA%E2%AD%90'
const encodedMiddleName = encodeURIComponent(middle_name); // Nếu không có giá trị
const encodedLastName = encodeURIComponent(lastname); // Ví dụ: 'C%E1%BA%A3nh'

const requestData = `av=${uid}&__user=${uid}&__a=1&__req=t&__hs=19620.HYP%3Aaccounts_center_pkg.2.1..0.0&dpr=1&__ccg=EXCELLENT&__rev=${spinr}&__s=yqmydi%3Akbxwv5%3Ap8sn05&__hsi=${hsi}&__dyn=${dyn}&__csr=kJMzblvd-x5GASDRUAx9ZIOmFa-CRlFW9Rn8WGiBAA9V5rN2rypmBGGyrHmiqbycgXcUBICKBGi8CG5oiXDzayAVugMSm69ebxeQfDxW9g013o81DE2Hr82dwKge94q2q1Qwoaw8p283SwrW82a02nm4aGEJ1qUSdnyUrg4Natd1i08iGFWybGGHiAGu3WaBxihe6oGGG49rG2ov428fQ48W48N97eOjwyKdzFAaGH8y2ER0yJ5zAcGKE-QQ2l3WGGGF4KiECGGK4P4AKAFFVoyK4WAAwxKmGx62GE9oSdgNw&__comet_req=5&fb_dtsg=${fb_dtsg}&jazoest=${jazoest}&lsd=${lsd}&__spin_r=${spinr}&__spin_b=trunk&__spin_t=${spinT}&fb_api_caller_class=RelayModern&fb_api_req_friendly_name=useFXIMUpdateNameMutation&variables=%7B%22client_mutation_id%22%3A%228fd4e29e-531c-426d-b997-c134bf8f8d6d%22%2C%22family_device_id%22%3A%22device_id_fetch_datr%22%2C%22identity_ids%22%3A%5B%22${uid}%22%5D%2C%22full_name%22%3A%22${encodedFullName}%22%2C%22first_name%22%3A%22${encodedFirstName}%22%2C%22middle_name%22%3A%22${encodedMiddleName}%22%2C%22last_name%22%3A%22${encodedLastName}%22%2C%22interface%22%3A%22FB_WEB%22%7D&server_timestamps=true&doc_id=5763510853763960`;


const response = await fetch(url, {
    method: 'POST',
    headers: {
        'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded',
    },
    body: requestData.replace(/\s+/g, ''), // Loại bỏ tất cả các khoảng trắng và xuống dòng
});

const text = await response.text();

console.log(text);

}

 

3 Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn