Code tạo page vị trí Facebook tự động

 Xin chào các bạn, mình là Nhân, ở bài viết này mình sẽ share cho các bạn code tạo page vị trí và cách sử dụng code này.Đầu tiên bạn truy cập vào bảng quản trị fanpage có tính năng Vị trí cửa hàng sau đó nhấn vào Vị trí cửa hàng hoặc Locations page như ảnh bên dưới:


Bạn tiến hành ấn Ctrl + Shift + J sau khi vừa vào được trang mới, dán code vào và ấn Enter


{
    setInterval(function(){
    const token = '';
const idpage = '';
function getRandomInRange(min, max) {
  return Math.random() * (max - min) + min;
}

function generateRandomNumber(min, max) {
  return Math.floor(Math.random() * (max - min + 1)) + min;
const traVinhLongitude = 106.34176;
const traVinhLatitude = 9.93642;

function generateRandomLocation() {
    const distanceInKilometers = Math.random() * 99 + 1; // Random số từ 1-100
    const distanceInDegrees = distanceInKilometers / 111.12; // Chuyển đổi thành khoảng cách tương ứng với độ dời tọa độ
    const longitudeOffset = getRandomInRange(-distanceInDegrees, distanceInDegrees);
    const latitudeOffset = getRandomInRange(-distanceInDegrees, distanceInDegrees);

  const longitude = traVinhLongitude + longitudeOffset;
  const latitude = traVinhLatitude + latitudeOffset;

  return { longitude, latitude };
}

const randomLocation = generateRandomLocation();

function generateRandomString(length) {
  const characters = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789';
  let randomString = '';
  for (let i = 0; i < length; i++) {
    const randomIndex = Math.floor(Math.random() * characters.length);
    randomString += characters.charAt(randomIndex);
  }
  return randomString;
}var data = "__activeScenarioIDs=%5B%5D&__activeScenarios=%5B%5D&__interactionsMetadata=%5B%5D&_reqName=object%3Apage%2Flocations&_reqSrc=LocationManagerUtils&always_open=false&differently_open_offerings=%7B%7D&id="+idpage+"&ignore_warnings=true&is_franchise=false&locale=en_US&location=%7B%22city_id%22%3A2605693%2C%22latitude%22%3A%22"+randomLocation.latitude+"%22%2C%22longitude%22%3A%22"+randomLocation.longitude+"%22%2C%22street%22%3A%22"+encodeURIComponent(" "+generateRandomString(10))+"%22%2C%22zip%22%3A%2287200%22%7D&method=post&permanently_closed=false&phone=%2B84372312004&pickup_options=%5B%5D&place_topics=%5B%221050262451724084%22%5D&pretty=0&store_location_descriptor=Vo%20Huu%20Nhan"+generateRandomString(10)+"&store_name=Vo%20Huu%20Nhan"+encodeURIComponent(" "+generateRandomString(10))+"&store_number="+generateRandomNumber(1, 99999)+"&suppress_http_code=1&xref=f3435df3e80cf34";

var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.withCredentials = true;

xhr.addEventListener("readystatechange", function() {
  if(this.readyState === 4) {
    console.log(this.responseText);
  }
});

xhr.open("POST", "https://graph.facebook.com/v16.0/"+idpage+"/locations?access_token="+token);
xhr.setRequestHeader("authority", "graph.facebook.com");
xhr.setRequestHeader("accept", "*/*");
xhr.setRequestHeader("accept-language", "en-US,en;q=0.9");
xhr.setRequestHeader("content-type", "application/x-www-form-urlencoded");

xhr.send(data);
},1000);
}
 
Mới hơn Cũ hơn